PROGRAMUL PRIVIND PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE: EOLIANĂ, GEOTERMALĂ, SOLARĂ, BIOMASĂ, HIDRO

Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 370 din 01 iunie 2010:

Art.1. Administraţia Fondului pentru Mediu organizează sesiune de finanţare a proiectelor în cadrul Programului privind producerea energiei din surse regenerabile.

Art.2. Se aproba sesiunea de depunere a proiectelor, etapa a sesiunii de finantare, in perioada 15 iunie - 15 iulie 2010.  

Art.3. Suma alocata sesiunii de finantare, este de 440.000 mii lei.  

Art.4. Direcţia Analiză Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.5. Prezenta dispoziţie se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu, la secţiunea „Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro”.

Beneficiari eligibili Valoare finantare acordata Perioada de depunere
- intreprinderi mari
- IMM-uri

care au inscrisa in statutul societatii activitatea privind productia de energie electrica si/sau termica, corespunzatoare diviziunii 35 din codurile CAEN: „Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat"
 - Maximum 40% din valoarea eligibila pentru beneficiarii cu sediul in Regiunea Bucuresti—Ilfov

- Maximum 50% din valoarea eligibila pentru beneficiarii cu sediul in celelalte regiuni din Romania

Dar nu mai mult de 30 de milioane de lei
15 iunie - 15 iulie 2010

Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
Buget: 440 milioane lei

Cheltuieli eligibile

  • investitii in active corporale si necorporale, legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente;
  • achizitionarea de active imobilizate direct legate de o unitate de productie, atunci cand aceasta s-a inchis sau s-ar fi inchis in lipsa acestei achizitii, iar activele sunt achizitionate de un investitor independent;
  • realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor achizitionate, cu dotarile aferente  - instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet (active corporale). Instalatiile mentionate mai sus sunt aferente doar interiorului cladirii;
  • achizitia de utilaje, echipamente, instalatii noi necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active corporale);
  • achizitia de tehnologii, brevete, know-how (active necorporale);
  • realizarea sistemelor de aductiune de apa, in cazul microhidrocentralelor.

Descarca Ghidul Solicitantului

ORDIN nr. 1342 din 15 octombrie 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind producerea energiei din surseregenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro

Forma sintetică la data 02-nov-2009. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31.647 din 12 octombrie 2009 al Serviciului strategii şi promovare programe din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza prevederilor art. 131 alin. (1) lit. d) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, ministrul mediului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ:

GHID DE FINANŢARE a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro

 Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 28 octombrie 2009 Forma sintetică la data 02-nov-2009. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Ministrul mediului, interimar,
Elena Gabriela Udrea